UVJETI POSLOVANJA trgovačkog društva JEDINSTVENA KOZMETIKA d.o.o.

(dalje u tekstu: „Uvjeti poslovanja“)

 

 

1. UVODNE ODREDBE

1.1. Ovim Uvjetima poslovanja trgovačkog društva JEDINSTVENA KOZMETIKA d.o.o. (dalje u tekstu: „prodavatelj“) se propisuju prodavateljevi opći uvjeti prodaje te se  uređuju međusobna prava i obveze  koji su nastali u vezi ili na temelju kupoprodajnog ugovora zaključenog između prodavatelja i kupca putem internetske trgovine prodavatelja www.hr.uniq-global.com, elektroničkim putem ili putem telefona (sms poruka). Ovi Uvjeti poslovanja ujedno sadrže predugovorne obavijesti za potrošače iz članka 57. Zakona o zaštiti potrošača.

1.2. Opći podaci prodavatelja:

      Tvrtka: JEDINSTVENA KOZMETIKA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

      Skraćena tvrtka: JEDINSTVENA KOZMETIKA d.o.o.

      Sjedište: Sarajevska cesta 58, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

      OIB: 83815327514

      Telefon: +385(0)1/777-8558

      Mobitel: +385(0)91/177-8558

      E-mail adresa: info.hr@uniq-global.com

      Web: www.hr.uniq-global.com

      Poslovni račun: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, IBAN: IBAN: HR4424840081107430224, SWIFT: RZBHHR2X

1.3. Kupac je potrošač ili poduzetnik (dalje u tekstu: „kupac“).

1.4. Potrošač je svaka  fizička osoba koja  izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti  zaključi ugovor s prodavateljem  ili stupi s njime u neki drugačiji odnos (dalje u tekstu: „potrošač“).

1.5. Poduzetnikom se smatra trgovac, odnosno  pravna ili fizička osoba koja samostalno trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu. Osim toga, poduzetnikom se u smislu propisa iz područja zaštite potrošača smatra svaka osoba koja zaključuje ugovor povezan s vlastitom trgovačkom, poslovnom, obrtničkom ili profesionalnom  djelatnošću, odnosno pri samostalnom obavljanju svog zanimanja, ili osoba koja postupa u ime ili za račun poduzetnika. Poduzetnikom se za potrebe ovih Uvjeta poslovanja smatra onaj tko postupa u skladu s prethodnom rečenicom u okviru svoje poduzetničke djelatnosti (u nastavku „poduzetnik“).

1.6. Odnos između prodavatelja i kupca koji nije potrošač rješava se u skladu s individualno dogovorenim uvjetima, ovim Uvjetima poslovanja i Zakonom o obveznim odnosima. Odnos između prodavatelja i kupca koji je potrošač rješava se u skladu s individualno dogovorenim uvjetima, ovim Uvjetima poslovanja, Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o obveznim odnosima. Stoga se one odredbe ovih Uvjeta poslovanja koje se tiču zaštite prava potrošača sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ne primjenjuju na poduzetnike.

1.7. Odredbe koje bi odstupale od Uvjeta poslovanja mogu se temeljem sporazuma ugovornih strana uglaviti u pojedini kupoprodajni ugovor. Takve odredbe iz kupoprodajnog ugovora imaju prednost pred odredbama iz Uvjeta poslovanja.

1.8. Prodavatelj ima pravo u svako doba mijenjati ili dopunjavati Uvjete poslovanja, a sve izmjene i dopune stupaju na snagu od dana njihove objave na web stranici prodavatelja (www.hr.uniq-global.com). Izmjene i dopune Uvjeta poslovanja ne utječu na prava i obveze koje su nastale dok je na snazi bila prethodna verzija Uvjeta poslovanja te će se na međusobne odnose ugovornih strana primjenjivati ona verzija Uvjeta poslovanja koja je bila na snazi u vrijeme slanja narudžbe kupca.

1.9. Kupac davanjem narudžbe sukladno ovim Uvjetima poslovanja potvrđuje da se prije zaključivanja kupoprodajnog ugovora upoznao s ovim Uvjetima poslovanja te da ih prihvaća u cijelosti i to u verziji koja vrijedi i primjenjuje se u trenutku slanja narudžbe.

 

2. SLANJE NARUDŽBI I ZAKLJUČIVANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

2.1. Roba je dostupna za kupnju samo članovima i distributerima uključenima u Mrežu UNIQ COSMETICS.

2.2. Roba  koja može biti predmet kupoprodajnog ugovora, kao i njezina jedinična cijena i troškovi njezine dostave kupcu, navedena je u Cjeniku objavljenom na web stranici www.hr.uniq-global.com. Kupac Cjeniku pristupa sa šifrom dodijeljenom prilikom registracije/prijave u Mrežu UNIQ COSMETICS. Cjelokupna prezentacija robe je informativnog karaktera i ne znači da je navedena roba dostupna za prodaju u svakom trenutku, te prodavatelj pod uvjetima iz stavka 2.5. ovog članka nije dužan zaključiti kupoprodajni ugovor koji se tiče te robe.

2.3. Kupac prodavatelju može poslati narudžbe:

putem internetske trgovine prodavatelja www.hr.uniq-global.com; ili
putem elektroničke pošte na e-mail adresu prodavatelja: narudžba@uniq-global.com; ili
slanjem sms poruke na mobitel broj: +385(0)91/177-8558.  

Narudžba kupca učinjena na navedeni način smatra se obvezujućim zahtjevom kupca za zaključivanje kupoprodajnog ugovora s prodavateljem. Prodavatelj će bez odgađanja, a najkasnije idućeg radnog dana, potvrditi primitak narudžbe putem e-maila na e-mail adresu koju je kupac naveo u narudžbi pri kupnji putem internetske trgovine prodavatelja, odnosno na e-mail adresu s koje je kupac poslao narudžbu, a u slučaju slanja narudžbe sms porukom, sms porukom na broj mobitela s kojeg je narudžba poslana, pri čemu se ta potvrda ne smatra prodavateljevim prihvaćanjem prijedloga za zaključivanje kupoprodajnog ugovora.

2.4. Kupac ima pravo odustati od narudžbe, odnosno opozvati svoj zahtjev za zaključivanje kupoprodajnog ugovora bez ikakvih sankcija sve do trenutka slanja robe. Kupac je dužan obavijestiti prodavatelja o odustajanju putem e-maila na e-mail adresu prodavatelja: info.hr@uniq-global.com ili slanjem sms poruke na mobitel broj +385(0)91/177-8558.

2.5. Kupoprodajni ugovor je zaključen nakon što prodavatelj prihvati prijedlog za zaključivanje kupoprodajnog ugovora, pri čemu se prihvaćanjem smatra slanje robe kupcu od strane prodavatelja ili izričita potvrda prihvaćanja narudžbe putem e-maila ili sms poruke. Pritom prodavatelj, u slučaju da mu je narudžbu poslao poduzetnik, ima pravo po svojoj slobodnoj ocjeni odbiti zaključiti kupoprodajni ugovor. U slučaju da je narudžbu poslao potrošač, prodavatelj ima pravo odbiti sklapanje kupoprodajnog ugovora samo ako je to opravdano s obzirom na okolnosti slučaja (npr. trenutna nedostupnost naručene robe i slično). Prodavatelj će u svakom slučaju  o odbijanju zaključenja ugovora pisano obavijestiti kupca e-mailom ili sms-om na e-mail adresu navedenu u narudžbi, odnosno na e-mail adresu ili broj mobitela s kojeg je kupac poslao narudžbu. Ukoliko Prodavatelj ne obavijesti kupca o odbijanju zaključenja ugovora u roku 2 (dva) radna dana od dana potvrde primitka narudžbe, smatra se da narudžbu prihvaća i da je ugovor sklopljen.

2.6. Kupac je suglasan s korištenjem komunikacijskih sredstava na daljinu pri zaključivanju kupoprodajnog ugovora. Troškove koji nastanu po kupca u vezi sa zaključivanjem kupoprodajnog ugovora (troškovi internetske veze, slanja sms poruka, telefonskog poziva i drugi) snosi sam kupac.

2.7. Kupoprodajni ugovor se zaključuje na hrvatskom jeziku i nije dostupan trećim stranama.

 

3. UVJETI PLAĆANJA

3.1. Sve cijene robe i usluga (npr. poštarine, troškovi dostave) navedene u Cjeniku su maloprodajne cijene i izražene su u HRK (kunama) i u EUR (eurima) s pripadajućom stopom PDV-a prema važećim propisima. Kupcu će se obračunati i naplatiti i svi troškovi povezani s dostavom robe.

3.2. Cijenu robe i troškove dostave, kupac je dužan platiti prodavatelju najkasnije do trenutka preuzimanja robe. Plaćanje se može obaviti  na sljedeće načine: 
a) uplatom na račun prodavatelja otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, IBAN:HR4424840081107430224, SWIFT: RZBHHR2X

b) u gotovini po pouzeću na mjestu koje kupac navede u narudžbi;
c) u gotovini u poslovnim prostorijama prodavatelja.

3.3. Prodavatelj zajedno s robom kupcu šalje račun.

3.4. Plaćanje za robu i eventualne druge troškove povezane s dostavom robe je za kupce koji su rezidenti u Republici Hrvatskoj moguće isključivo u kunama, dok nerezidenti plaćanje mogu obaviti u kunama ili u eurima.

 

4. ROK ISPORUKE I DOSTAVA ROBE

4.1. Troškove poštarine i pakiranja snosi kupac na način koji odabere prilikom naručivanja robe. Ti su troškovi navedeni u Cjeniku objavljenom na web stranici www.hr.uniq-global.com.

4.2. Ukoliko kupac u narudžbi navede da će robu preuzeti u poslovnim prostorijama prodavatelja, robu je dužan preuzeti u roku 3 (tri) radna dana od dana zaprimanja prodavateljeve potvrde o prihvatu narudžbe. Ukoliko kupac u narudžbi navede neko drugo mjesto isporuke, prodavatelj je dužan kupcu robu poslati u roku 2 (dva) radna dana od dana potvrde primitka narudžbe, o čemu će kupca pisano obavijestiti e-mailom ili sms-om na e-mail adresu ili broj telefona s koje je narudžba poslana. Roba će biti isporučena kupcu u roku koji ovisi o odabranom načinu  dostave, a o kojem je kupac informativno obaviješten na web stranici www.hr.uniq-global.com.

4.3. Ako je prodavatelj prema kupoprodajnom ugovoru dužan isporučiti robu na mjesto koje je kupac odredio u narudžbi, kupac je prilikom isporuke dužan preuzeti robu. Kupac je prilikom preuzimanja robe od prijevoznika dužan prekontrolirati postoje li eventualna oštećenja na pakiranju robe, a u slučaju postojanja bilo kakvih nedostataka, o tome je dužan bez odgađanja obavijestiti prijevoznika. U slučaju da otkrije oštećenja na pakiranju koja bi svjedočila o neovlaštenom otvaranju pošiljke, kupac ne mora preuzeti robu od prijevoznika.

4.4. Ako zbog razloga na strani kupca robu treba isporučiti ponovno ili na drugačiji način nego je navedeno u narudžbi, kupac je dužan podmiriti sve troškove povezane s ponovnom isporukom robe, odnosno troškove povezane s drugačijim načinom isporuke.

4.5. Trenutkom predaje robe u posjed kupcu ili osobi koju je on naveo za preuzimanje robe, a koja nije prijevoznik, na kupca prelazi rizik slučajne propasti ili oštećenja robe. Ukoliko je prijevoznik bio izabran na prijedlog kupca, rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na kupca već u trenutku predaje robe u posjed prijevozniku.

 

5. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

5.1. Potrošač koji je sklopio kupoprodajni ugovor na način predviđen člankom 2. ovih Uvjeta poslovanja, sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača, ima pravo jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor bez obveze navođenja razloga, i to u roku od 14 (četrnaest)  dana od dana preuzimanja robe od strane potrošača ili treće osobe određene od strane potrošača, a koja nije prijevoznik.

5.2. Obavijest o jednostranom raskidu kupoprodajnog ugovora mora biti poslana prodavatelju u roku iz stavka 5.1. ovog članka na e-mail adresu: info.hr@uniq-global.com ili poštom na adresu sjedišta prodavatelja: JEDINSTVENA KOZMETIKA d.o.o., Sarajevska cesta 58, 10 000 Zagreb, Hrvatska. U tom će slučaju  prodavatelj  bez odgađanja dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu na isti način na koji je zaprimio tu izjavu. Potrošač može upotrijebiti prodavateljev ogledni obrazac izjave o raskidu objavljen na web stranici www.hr.uniq-global.com.

5.3. U slučaju da potrošač jednostrano raskine  ugovor sukladno stavku 5.1. ovog članka,  dužan je robu vratiti prodavatelju u roku od 14 (četrnaest) dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Potrošač je dužan  snositi samo izravne troškove vezano za povrat robe prodavatelju (npr. transport odnosno poštarina), a navedeno i u slučaju kada roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena običnom poštom.  Potrošač je pritom odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

5.4. Prodavatelj će u slučaju potrošačevog jednostranog raskida ugovora sukladno stavku 5.1. ovog članka vratiti potrošaču primljena novčana sredstva u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida kupoprodajni ugovor, i to na isti način na koji ih je primio od potrošača, osim u slučaju da se s kupcem izričito dogovori oko drugačijeg načina, putem kojega neće nastati nikakvi dodatni troškovi po kupca. Pritom  prodavatelj nije dužan vratiti primljena novčana sredstva prije nego mu kupac vrati robu ili dokaže da mu je robu poslao, ako bi prodavatelja obavijestio o tome prije nego prodavatelj zaprimi robu.

5.5. Potrošač ima pravo na povrat financijskih sredstava povezanih s dostavom robe (poštarina) prilikom njezine nabavke (ne i vraćanja), no to se pravo  odnosi isključivo na iznos najpovoljnije varijante koju nudi prodavatelj (i u slučaju da je potrošač prilikom naručivanja odabrao skuplji način transporta), pri čemu se osobno preuzimanje ne smatra takvim načinom isporuke. U tom smislu, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, prodavatelj prilikom povrata novčanih sredstava nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj.

5.6.  Potrošač prima na znanje da prema odredbi članka 79. Zakona o zaštiti potrošača, između ostalog, nije ovlašten jednostrano raskinuti  ugovor ako je:
a) predmet ugovora roba čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja prodavatelja, a koje se mogu pojaviti    za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora;
b) predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
c) predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe;
d) predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
e) predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

5.7. Obavijest o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora i ogledni obrazac izjave o jednostranom raskidu ugovora objavljena je na web stranici www.hr.uniq-global.com, a dostupna je i u poslovnim prostorijama na adresi sjedišta prodavatelja.

5.8. Potrošač, pored prava na jednostrani raskid ugovora iz stavka 5.1. ovog članka, ima pravo jednostrano raskinuti ugovor i iz razloga i pod uvjetima propisanim Zakonom o obveznim odnosima.

5.9. Poduzetnik ima pravo jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor samo pod uvjetima i na način kako je propisano Zakonom o obveznim odnosima. 

5.10. Prodavatelj je ovlašten jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor pod uvjetima i na način propisan Zakonom o obveznim odnosima, a prema kupcu koji je potrošač i i pod uvjetima iz Zakona o zaštiti potrošača. U tom će slučaju prodavatelj izjavu o raskidu poslati kupcu u pisanom obliku na e-mail adresu s koje je zaprimio narudžbu kupca ili na adresu sjedišta odnosno prebivališta kupca navedenu u narudžbenici.

5.11. Kupac prima na znanje da, u slučaju da vraćena roba bude oštećena, istrošena ili djelomično potrošena,  prodavatelj ima pravo na naknadu štete nastale na robi te to pravo može jednostrano kompenzirati s pravom kupca na povrat kupoprodajne cijene.

5.12. Ako kupac zajedno s robom dobiva i dar, između prodavatelja i kupca se zaključuje ugovor o darovanju s uvjetom kojim je određeno da se u slučaju kupčevog jednostranog raskida  kupoprodajnog ugovora izvan snage stavlja i ugovor o darovanju,  te je kupac dužan zajedno s robom vratiti prodavatelju i predmetni dar.

 

6. ODGOVORNOST PRODAVATELJA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE ROBE  

6.1. Prodavatelj odgovara kupcu za materijalne nedostatke robe sukladno  Zakonu o obveznim odnosima. U tom smislu prodavatelj odgovara kupcu:

1) nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet;

2) nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata;

3) nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane;

4)  nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani kupcu samo radi obavijesti;

5)  nema svojstva koja inače postoje kod druge robe iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.).

6.2. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke iz stavka 6.1. ovog članka ako su oni u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj je odgovoran kupcu i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da roba nema nikakve nedostat­ke ili da roba ima određena svojstva ili odlike.

6.3. Odgovornost prodavatelja postoji glede nedostataka iz stavka 6.1. ovog članka koje je roba imala u trenutku prijelaza rizika na kupca sukladno članku 4. stavku 4.5. Uvjeta poslovanja, bez obzira je li mu to bilo poznato. Ukoliko se nedostatak pokaže u roku od šest (6) mjeseci od trenutka  prijelaza rizika na kupca, smatrat će se da je on postojao u vrijeme prijelaza rizika na kupca, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Prodavatelj je odgovaran kupcu i za one materijalne nedostatke navedene stavkom 6.1. ovog članka  koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca, ako je taj nedostatak posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

6.4. Kupac koji je potrošač može ostvariti prava iz stavka 6.5. ovog članka glede nedostataka koji se pokažu  u roku od 24 (dvadeset četiri) mjeseca, a kupac koji je poduzetnik glede nedostataka koji se pokažu u roku 6 (šest)  mjeseci od prijelaza rizika na kupca.

6.5.  Kupac, pod uvjetom da je  pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku sukladno stavku 6.6. i 6.7. ovog članka može po svom izboru:

1) zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni;

2) zahtijevati od prodavatelja da mu preda drugu robu bez nedostatka;

3) zahtijevati sniženje cijene; ili

4) pod uvjetima pod kojima Zakon o obveznim odnosima dopušta raskid ugovora zbog materijalnih nedostataka,  izjaviti da raskida ugovor i zahtijevati povrat plaćene cijene.

6.6. Svoja prava iz stavka 6.5. ovog članka kupac može ostvariti samo pod uvjetom da je prethodno pravodobno obavijestio prodavatelja o uočenim nedostacima. Potrošač  je takvu obavijest dužan dati u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača, a poduzetnik ju je dužan dati bez odgađanja. Kupac je pritom dužan obavijestiti prodavatelja o pravu koje je odabrao te ne može bez opravdanog razloga naknadno promijeniti svoj odabir bez suglasnosti prodavatelja.

6.7. Obavijest o nedostacima dostavlja se prodavatelju u pisanom obliku na e-mail adresu: info.hr@uniq-global.com ili na adresu sjedišta prodavatelja: JEDINSTVENA KOZMETIKA d.o.o., Sarajevska cesta 58, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

 

7. PRAVO POTROŠAČA NA PODNOŠENJE PRIGOVORA

7.1. Potrošač je sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača ovlašten prodavatelju podnijeti pisani prigovor, kojeg može predati neposredno prodavatelju na adresi njegova sjedišta: JEDINSTVENA KOZMETIKA d.o.o., Sarajevska cesta 58, 10 000 Zagreb, Hrvatska. Prigovor se može poslati i putem pošte na navedenu adresu prodavatelja, kao i putem elektroničke pošte na e-mail adresu: info.hr@uniq-global.com.

7.2. Prodavatelj će potrošaču koji je podnio pisani prigovor bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak, a u roku 15 (petnaest)  dana od dana zaprimanja prigovora će mu u pisanom obliku odgovoriti na prigovor.

 

8. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I SIGURNOST

8.1. Prodavatelj izjavljuje da su svi osobni podaci  koje u narudžbi navede kupac povjerljive naravi, da će se koristiti samo za ispunjavanje kupoprodajnog ugovora s kupcem i za potrebe marketinških akcija prodavatelja, te da se neće objavljivati ili obrađivati ni na koji drugi način, niti će se davati trećim stranama, osim za potrebe dostave  ili platnog prometa koji bi se odnosio na naručenu robu ili za specijalne marketinške akcije prodavatelja. Osobni podaci koje kupac dobrovoljno daje prodavatelju u svrhu ispunjenja narudžbe i provedbe marketinških akcija prodavatelja, prodavatelj se obvezuje prikupljati, obrađivati  i pohranjivati u skladu s važećim zakonima Republike Hrvatske. 

8.2. Kupac slanjem narudžbe ujedno daje prodavatelju svoju privolu na prikupljanje i obradu osobnih podataka koje je naveo u narudžbi u svrhu sklapanja i ispunjenja kupoprodajnog ugovora koji se zaključuje, te za korištenje u marketinške svrhe prodavatelja (posebno za slanje komercijalnih poruka). Takva privola kupca vrijedi sve dok kupac ne dostavi svoju pisanu izjavu o neslaganju s daljnjom obradom i/ili s korištenjem njegovih osobnih podataka u marketinške svrhe na adresu sjedišta prodavatelja: JEDINSTVENA KOZMETIKA d.o.o., Sarajevska cesta 58, 10 000 Zagreb, Hrvatska ili na prodavateljevu e-mail adresu: info.hr@uniq-global.com. Kupac ima pravo u bilo kojem trenutku pisanim putem zatražiti od prodavatelja uvid u njegove osobne podatke, njihov ispravak i/ili dopunu, kao i brisanje njegovih osobnih podataka iz baze podataka prodavatelja. Detaljne informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka kupaca sadržane su u Pravilima sudjelovanja u Mreži UNIQ COSMETICS (točka 14. Pravila), koje je kupac prihvatio prilikom uključenja u Mrežu članova i distributera prodavatelja, a koja su Pravila dostupna na web stranici www.hr.uniq-global.com i u poslovnim prostorijama na adresi sjedišta prodavatelja.

8.3. U okviru reklamacijskog postupka se od kupca traže sljedeći podaci: ime, prezime, adresa, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa, adresa isporuke robe i potpis ili digitalni potpis. Svi na taj način dobiveni osobni podaci obrađivat će se isključivo u mjeri u kojoj  je to neophodno za rješavanje reklamacije i u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

8.4. Prodavatelj  iz razloga izbjegavanja kažnjivog postupanja, minimaliziranja štete i nepoštenog tržišnog natjecanja pridržava pravo odbiti narudžbu kupca koja dođe s blokirane IP adrese, u slučaju da je ta IP adresa na tzv. crnoj listi prodavatelja. Kupac u tom slučaju  može kontaktirati prodavatelja putem  e-maila: info.hr@uniq-global.com ili telefonom na broj +385 (0)1/777-8558.

 

9. MJERODAVNO PRAVO I RJEŠAVANJE SPOROVA

9.1. Odnosi i eventualni sporovi koji nastanu  na temelju ili u vezi kupoprodajnog ugovora zaključenog prema ovim Uvjetima poslovanja, rješavat će se  u skladu s pravom Republike Hrvatske  i od strane nadležnih sudova u Republici Hrvatskoj.

9.2. U slučaju spora između prodavatelja i potrošača, potrošač ima mogućnost zaštitu svojih prava ostvariti i  izvansudskim putem i to, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili podnošenjem prijedloga za mirenje pri centrima za mirenje.

 

10. ZAVRŠNE ODREDBE

10.1. Ovi Uvjeti poslovanja objavljeni su na web stranici prodavatelja www.hr.uniq-global.com  dana 15.siječnja 2016. godine. Uvjeti poslovanja stupaju  na snagu i primjenjuju se od dana njihove objave na web stranici prodavatelja.

10.2. Uvjeti poslovanja su istaknuti i u poslovnim prostorijama prodavatelja na adresi njegova sjedišta: JEDINSTVENA KOZMETIKA d.o.o., Sarajevska cesta 58, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

 

U Zagrebu 15.1.2016.

JEDINSTVENA KOZMETIKA d.o.o.

Danijela Šivak, direktor

This website uses to provide services, personalize ads, and analyzing traffic cookies. By using this website you agree.

I agree