Etický kodex


Etické hodnoty pre nás nie sú prázdnym pojmom, ale základným pilierom našej existencie. Etické hodnoty nás zaväzujú a preto je dôležité na každé našej konanie pozerať práve ich pro-stredníctvom. Rovnaký prístup očakávame aj od Vás – Členov Klubu UNIQ a distribútorov značky UNIQ. Iba tak totiž dosiahneme nášho spoločného cieľa, ktorým je snaha o získanie dôvery v Obchodnú značku UNIQ a jej trvalé prehlbovanie. Sme si vedomí toho, že získanie dôvery nie je ľahké a je výsledkom dlhodobej činnosti a stálych hodnôt. Preto sa Vám snažíme ísť príkladom a naše produkty a služby ponúkať len v tej najvyššej možnej kvalite. Ste to však len VY, kto pri následnom predaji našich produktov a služieb dáva značke UNIQ svoju tvár a kto je nositeľom jej hodnôt. Zverujeme Vám našu dôveru vo Vás samých. Je pre nás neprípustné, aby dochádzalo k oslabeniu dôvery a hodnoty značky UNIQ. Práve preto sme pre Vás pripravili tento Etický kódex, ako súhrn minimálnych štandardov a pravidiel správania sa, ktoré spoločnosť UNIQ od Vás očakáva a ktoré sú všetky Osoby Systému UNIQ povinné dodržiavať. Sme si totiž plne vedomí toho, že „Kto stratí dôveru, viac stratiť nemôže.“ Publilius Syrus. Váš UNIQ COSMETICS Slovakia s. r. o.
— Váš UNIQ COSMETICS Czech —

Výklad pojmov

Tento etický kódex (ďalej len „Etický kódex“) sa bez výnimky vzťahuje na všetkých Členov Klubu, t. j. osoby, ktoré prijali Podmienky členstva v Klube UNIQ, a na distribútorov, t. j. osoby, ktoré so spoločnosťou UNIQ COSMETICS Slovakia s. r. o., so sídlom Klincová 35, 821 08 Bratislava, IČO: 50 232 860 (ďalej len „spoločnosť UNIQ), uzatvorili distribútorskú zmluvu. Pre zjednodušenie sa pre účely tohto Etického kódexu pre Členov Klubu a distribútorov používa taktiež označenie „Osoby Systému UNIQ“.

Systémom UNIQ sa v tomto Etickom kódexe rozumejú najmä: Klub, Podmienky členstva v Klube, distribútorská zmluva, ďalej pravidlá, štruktúra a fungovanie vnútorného usporiadania Osôb Systému UNIQ, t. j. sponzorstvo a úrovne odmeňovania podľa Marketingového plánu, Obchodná sieť, prehľad postupov a stratégií, ktorými sa riadi obchodovanie s Produktmi, webové stránky spoločnosti UNIQ a jej funkcie dostupné pre Osoby Systému UNIQ po prihlásení sa na webovú stránku do tzv. privátnej zóny a podobne (ďalej len „Systém UNIQ“).

Obchodnou sieťou sa v tomto Etickom kódexe rozumejú Osoby Systému UNIQ, ktoré sú zapísané v Systéme UNIQ pod Osobou Systému UNIQ, ktorá je ich sponzorom (ďalej len „Obchodná sieť“).

Produkty sa v tomto Etickom kódexe rozumie súhrnné označenie všetkých produktov (tovarov a služieb), ktoré je spoločnosť UNIQ schopná a ochotná ponúknuť pre osobnú spotrebu alebo k predaju Osobám Systému UNIQ (ďalej len „Produkty“).

Obchodnou značkou „UNIQ“ sa rozumie nielen logo a značka „UNIQ“, ktorá je zapísaná ako ochranná známka, ale taktiež skutočnosť, ako tretie osoby (najmä zákazníci) obchodnú značku „UNIQ“ vnímajú a ako sa stotožňujú s jej produktmi, ktoré sú v rámci tejto obchodnej značky vyrábané a prípadne aká služba je tretím stranám poskytovaná (ďalej len „Obchodná značka“).

Webovou stránkou UNIQ sa rozumie webová stránka stránka: www.uniq-global.com (ďalej len „webová stránka“).

Ak nie je v Etickom kódexe uvedené inak, všetky pojmy s veľkým písmenom na začiatku slova použité v Etickom kódexe majú rovnaký význam ako v Podmienkach členstva v Klube alebo Distribútorskej zmluve.

 

Vzťah medzi Osobou Systému UNIQ a spoločnosťou UNIQ

Vzťahy medzi Osobou Systému UNIQ a spoločnosťou UNIQ musia byť založené na dobrovoľnej spolupráci, vzájomnej dôvere, poctivosti, lojalite a starostlivosti o dobré meno spoločnosti UNIQ. Osoba Systému UNIQ vždy koná čestne a s ohľadom na oprávnené záujmy spoločnosti UNIQ.
Osoba Systému UNIQ sa zdržia akejkoľvek činnosti, ktorá by poškodzovala alebo ohrozovala dobré meno spoločnosti UNIQ, Obchodnej značky alebo Produktov alebo dôvery v ne.
Osoba Systému UNIQ nebude šíriť o spoločnosti UNIQ, Obchodnej značke alebo o Produktoch akékoľvek nepravdivé, zavádzajúce alebo inak skreslené údaje a informácie.
Osoba Systému UNIQ sa podľa svojich možností zúčastňuje akcií usporadúvaných spoločnosťou UNIQ a snaží sa byť tak vzorom pre svoju Obchodnú sieť.
Každá Osoba Systému UNIQ môže byť registrovaná iba jedenkrát. Akékoľvek ďalšie osoby vrátane blízkych priateľov a príbuzných (vrátane manžela, detí, rodičov, súrodencov, prarodičov alebo partnerov) sa registrujú samostatne ako Členovia Klubu alebo ako Distribútori, t. j. pod svojim menom, a získavajú vlastné osobné údaje Osoby Systému UNIQ.
Osoby Systému UNIQ nesmú konať nečestne alebo protiprávne s cieľom zvýšiť svoj bodový zisk v zmysle Marketingového plánu a získať tak neoprávnený nárok na províziu, zľavu alebo iné výhody. Osoby Systému UNIQ najmä nesmú zvyšovať počet bodov tým, že neprevezmú Produkty, ktoré si objednali.
V Systému UNIQ je možné ponúkať výhradne Produkty spoločnosti UNIQ.
Osoba Systému UNIQ nesmie predávať sama alebo prostredníctvom iných Osôb Systému UNIQ produkty alebo služby iných spoločností.

Vzťahy Osôb Systému UNIQ navzájom

Vzťahy medzi Osobami Systému UNIQ navzájom musia byť založené na vzájomnom rešpekte a dôvere. Osoby Systému UNIQ vždy konajú s ohľadom na spoločnosť UNIQ a s ohľadom na ostatné Osoby Systému UNIQ.
Osoba Systému UNIQ poskytuje ostatným Osobám Systému UNIQ iba pravdivé informácie.
Osoba Systému UNIQ vedie ostatné Osoby Systému UNIQ (najmä svoju Obchodnú sieť) ku zvyšovaniu ich osobného rozvoja, profesionality a ide im v tom vzorom.
Osoba Systému UNIQ sa neuchyľuje k manipulácii, demagógii a iným nepoctivým obchodným praktikám.
Osoba Systému UNIQ neohovára alebo inak neznižuje dôveryhodnosť ostatných Osôb Systému UNIQ.
Zmena sponzora Osoby Systému UNIQ je možná iba so súhlasom spoločnosti UNIQ; žiadosť o takúto zmenu sa podáva na predpísanom formulári, ktorý spoločnosť UNIQ Členovi na jeho žiadosť zašle alebo si ho záujemca o zmenu sponzora obstará sám.
Osoba Systému UNIQ nesmie priamo alebo nepriamo vyvíjať žiadnu činnosť, ktorej cieľom je presvedčiť Osobu Systému UNIQ pôsobiacu v určitej Obchodnej sieti, aby začala pôsobiť v inej Obchodnej sieti alebo prestala pôsobiť vo svojej Obchodnej sieti.
V prípade vzniku rozporov či nejasností vo vzťahu medzi Osobami Systému UNIQ navzájom hľadajú Osoby Systému UNIQ vždy zmierlivé riešenie. Pokiaľ je zrejmé, že sa Osoby Systému UNIQ zmierlivo nedohodnú alebo nedošlo k vyriešeniu nejasnosti, potom predložia vec k vyriešeniu spoločnosti UNIQ, ktorá vec rozhodne. Spoločnosť UNIQ je vedená snahou o zmierlivé riešenie sporu či jasné vysvetlenie nejasnosti. Rozhodnutie spoločnosti UNIQ je záväzné pre všetky Osoby Systému UNIQ.

Vzťahy Osôb Systému UNIQ ku tretím osobám (najmä zákazníkom)

Osoba Systému UNIQ nie je oprávnená uvádzať ani vyvolávať dojem, že je v spoločnosti UNIQ v pracovnoprávnom pomere alebo inom obdobnom vzťahu, taktiež nie je splnomocnencom a ani obchodným zástupcom UNIQ. Všetky Osoby Systému UNIQ vykonávajú svoju činnosť nezávisle na spoločnosti UNIQ.
Osoba Systému UNIQ môže používať len také reklamné či propagačné materiály alebo predajné kanály a pomôcky, ktoré sú vopred schválené spoločnosťou UNIQ.
Osoba Systému UNIQ sa zaväzuje pri prezentácii výrobkov a služieb UNIQ uvádzať iba pravdivé a úplné informácie o Produktoch, ktoré nebudú v žiadnom prípade odporovať právnym predpisom. Osoba Systému UNIQ sa zaväzuje používať hlavne informácie a tvrdenia uvedené v propagačných materiáloch, katalógoch a iných oficiálnych publikáciách vydaných spoločnosťou UNIQ či nachádzajúcich sa na webovej stránke.
Pri nábore a sponzorovaní nových Osôb Systému UNIQ nie je dovolené používať nepoctivé, podvodné alebo v omyl uvádzajúce praktiky. Najmä je neprípustné, aby Osoba Systému UNIQ kohokoľvek nútila stať sa Členom Klubu alebo Distribútorom na základe zavádzajúcich tvrdení o príjmoch alebo iných výhodách, ktoré spoločnosť UNIQ poskytuje Osobám Systému UNIQ. Naopak, vždy je nutné prípadných záujemcom upozorniť, že miera úspechu v rámci Systému UNIQ je vždy úmerná ich usilovnosti, odhodlaniu a dosiahnutým výsledkom.
Osoba Systému UNIQ sa nesmie hanlivo (alebo akýmkoľvek iným spôsobom znižujúcim prestíž) vyjadrovať o spoločnosti UNIQ, Obchodnej značke UNIQ alebo o Produktoch. Od Osoby Systému UNIQ sa naopak očakáva, že bude konať v súlade s hodnotami spoločnosti UNIQ, medzi ktoré patrí okrem iného lojalita a tímový duch.
Osoba Systému UNIQ je povinná ponúkať Produkty na predaj za ceny, ktoré zodpovedajú stratégii spoločnosti UNIQ a z toho vyplývajúceho nacenenia Produktov. Cena Produktov je dôležitou súčasťou celej obchodnej stratégie spoločnosti UNIQ a musí byť najmä úmerná skutočnosti, že spoločnosť UNIQ ponúka k predaju výhradne kvalitné, exkluzívne a luxusné Produkty a preto musia byť Produkty predávané za cenu, ktorá bude rešpektovať ich vysokú kvalitu a exkluzívnu a luxusnú povahu. Osobe Systému UNIQ je výslovne zakázané ponúkať Produkty za ceny, ktoré by nezodpovedali povahe Produktov, ako bolo vyššie uvedené.
Osoba Systému UNIQ je povinná zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií, ktoré sú jej prístupné po prihlásení sa na webové stránky do tzv. privátnej zóny Systému UNIQ.
Je zakázané oznamovať tretím osobám osobné údaje, ku ktorým Osoba Systému UNIQ získala prístup v súvislosti s členstvom v Klube alebo činnosťou Distribútora v rozpore s platnými právnymi predpismi a príslušnými dokumentmi UNIQ, t. j. Podmienkami členstva v Klube, týmto Etickým kódexom a Marketingovým plánom, alebo tieto údaje šíriť.
Prihlasovacie meno a heslo na webové stránky do tzv. privátnej zóny Systému UNIQ sú striktne súkromné údaje a nie je dovolené ich komukoľvek oznamovať.
Osoba Systému UNIQ nie je oprávnená používať akékoľvek materiály chránené autorským právom, obchodné názvy, označenie, ochranné známky pre produkty alebo služby, ktoré sú duševným vlastníctvom inej osoby bez súhlasu takejto osoby. Spoločnosť UNIQ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné nároky vznesené voči Osobe Systému UNIQ v dôsledku porušenia práv duševného vlastníctva tretích osôb.
Osoba Systému UNIQ nie je oprávnená používať akékoľvek materiály chránené autorským právom, obchodné názvy, označenia, ochranné známky pre Produkty a to najmä v adrese svojich webových stránok, v emailovej adrese, metatagu alebo v inom lokátori webových stránok.

Priamy predaj

Osoba Systému UNIQ predáva Produkty najmä prostredníctvom priameho predaja, ktorým sa rozumie predaj Produktov mimo Obchodnú sieť osobou predstavujúcou tieto Produkty priamo tretej osobe (koncovému zákazníkovi). Priamy predaj sa odohráva spravidla doma u zákazníka, na jeho pracovisku alebo inde mimo stále predajné miesta a musí ho sprevádzať predstavenie Produktov a poskytnutie vhodného výkladu o nich. Priamy predaj sa neuskutočňuje v miestach organizovaného predaja, ako sú kamenné obchody, maloobchodné predajne, distribučné miesta, stánky, kiosky.
Pri priamom predaji predáva Osoba Systému UNIQ Produkty v ich originálnom balení a poskytuje pravdivé informácie o nich, ktoré musia byť presné a úplné.
Informácie sa oznamujú tretím osobám (zákazníkom) jasne a zrozumiteľne; toto pravidlo platí najmä pri informácii o cene, o spôsobe platenia kúpnej ceny, o práve na odstúpenie od zmluvy, o záručnej dobe a o podmienkach dodania. Osoba Systému UNIQ je povinná pri priamom predaji Produktov objasniť tretej osobe (zákazníkovi) vlastnosti a spôsob používania Produktov a umožniť tretej osobe (zákazníkovi) položiť otázky týkajúce sa Produktov a ich kúpy a odpovedať na tieto otázky jasne a presne.
Osoba Systému UNIQ je pri priamom predaji Produktov povinná tretiu osobu (zákazníka) zoznámiť s jej právami najmä v rozsahu stanovenom platnými právnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa.
Osoba Systému UNIQ nesmie používať nečestnú, neserióznu a zakázanú reklamu.
V prípade sporu s treťou osobou je Osoba Systému UNIQ povinná o tejto skutočnosti informovať spoločnosť UNIQ, a to najmä za účelom nájdenia riešenia vzniknutej situácie.

Internetový predaj

Predaj Produktov prostredníctvom webových stránok je povolený iba Distribútorom, a to iba so súhlasom spoločnosti UNIQ.
Distribútor je povinný spoločnosť UNIQ vopred písomne upozorniť na svoj zámer predávať Produkty prostredníctvom svojej webovej stránky a oznámiť spoločnosti UNIQ adresu tejto webovej stránky (adresa URL), prostredníctvom ktorej bude dochádzať k predaju Produktov.
Distribútor je povinný pri príprave webovej stránky použiť v maximálne možnej miere šablónu, ktorú mu spoločnosť UNIQ k tomuto účelu na písomnú žiadosť poskytne.
Spoločnosť UNIQ si vyhradzuje právo oznámiť Distribútorovi svoj nesúhlas s navrhovaným alebo skutočným obsahom či podobou jeho webovej stránky, a to kedykoľvek pred jej spustením alebo v priebehu jej existencie, a to z dôvodov rozporu s Etickým kódexom, Marketingovým plánom alebo Distribútorskou zmluvou. Distribútor je v takomto prípade povinný poskytnúť spoločnosti UNIQ všetku možnú súčinnosť za účelom vyriešenia konkrétnych nejasností alebo rozporov ohľadne obsahu či podoby jeho webovej stránky. Tým nie je nijak dotknuté právo spoločnosti UNIQ vypovedať Distribútorskú zmluvu v prípade porušenia niektorého z ustanovení Etického kódexu.
Distribútorom je zakázané využívať k propagácii webových stránok nevyžiadanú poštu (SPAM).
Názov webovej stránky Distribútora nesmie obsahovať výraz „UNIQ“ alebo akúkoľvek jeho časť bez ohľadu na malé a veľké písmená, ktoré by predstavovali celú adresu webovej stránky (URL adresu), ako napr. www.parfemy-uniq.cz a pod.
Distribútorom je zakázané prostredníctvom platených služieb prednostné vyhľadávanie webových stránok vo vyhľadávači „kľúčových slov“ (alebo iných internetových služieb) tak, aby vyhľadávané slová obsahovali názov „UNIQ“ alebo akúkoľvek jeho časť bez ohľadu na malé a veľké písmená, ako napr. „parfemy-uniq“ a podobne.
Produkty sa nesmú prezentovať na webových stránkach, ktoré by svojim grafickým štýlom, názvom domény alebo názvom samotným mohli vyvolávať dojem súvislosti Produktov s inou značkou, prípadne by mohli vyvolávať zámenu.
Na webových stránkach musí byť uvedená informácia, že sa jedná o partnerské stránky spoločnosti UNIQ a nie že ide o oficiálne webové stránky spoločnosti UNIQ.
Distribútor sa nesmie prezentovať takými superlatívmi ako najväčší, najlepší, najobľúbenejší a podobne.
Webové stránky zriadené Distribútorom nesmú obsahovať údaje, ktoré sú k dispozícii iba Osobám Systému UNIQ po prihlásení sa na webové stránky (do tzv. privátnej zóny).
Webové stránky zriadené Distribútorom nesmú obsahovať nepravdivé a zavádzajúce informácie o spoločnosti UNIQ alebo o jej Produktoch.
Webové stránky zriadené Distribútorom nesmú obsahovať (zobrazovať) internetové aukcie a ani odkazy na ne.
Vzhľad webovej stránky zriadenej Distribútorom sa riadi nasledujúcimi pravidlami:

hlavička webovej stránky (prezentácia) – musí z nej byť jasná identifikácia Distribútora (meno a priezvisko alebo obchodné meno, členské číslo),
logá – iba oficiálne logá dodané spoločnosťou UNIQ,
fotografie Produktov dodané spoločnosťou UNIQ,
môže obsahovať fotografie a videá, ktorú sú k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke spoločnosti UNIQ, avšak iba v prípade, ak na nich nie sú tretie osoby.

Pravidlá uvedené vyššie sa podporne uplatnia aj pre akúkoľvek tlačovú prezentáciu a prezentáciu na internete, teda napr. letáky, tlačenú inzerciu, internetovú reklamu, sociálne siete, katalógy, aukčné a zľavové portály a ďalšie obdobné prípady propagácie.

Sankcie

Porušením Etického kódexu sa bude spoločnosť UNIQ zaoberať spôsobom, ktorý považuje za vhodný pre konanie spravodlivým a primeraným spôsobom.
Porušenie Etického kódexu je spoločnosťou UNIQ považované za porušenie zmluvných podmienok a môže viesť k vylúčeniu Člena z Klubu alebo k ukončeniu Distribútorskej zmluvy.
Spoločnosť UNIQ sa môže domáhať náhrady škody proti osobe, ktorá poruší alebo porušuje Etický Kódex.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

V poriadku