Etický kodex


Etické hodnoty pro nás nejsou jen prázdným pojmem, ale základním pilířem naší existence. Etické hodnoty nás zavazují, a proto je důležité na každé naše jednání nahlížet právě jejich prostřednictvím. Stejný přístup očekáváme i od Vás - Členů Klubu UNIQ a Distributorů. Jen tak totiž dosáhneme našeho společného cíle, kterým je snaha o získání důvěry v obchodní značku UNIQ a její trvalé prohlubování. Jsme si vědomi toho, že získání důvěry není lehké a je výsledkem dlouhodobé činnosti a stálých hodnot. Snažíme se Vám proto jít příkladem a naše produkty a služby nabízet jen v té nejvyšší možné kvalitě. Jste to však jen Vy, kdo při následném prodeji našich produktů a služeb dává značce UNIQ svoji tvář a kdo je nositelem jejích hodnot. Svěřujeme Vám naši důvěru ve Vás samé. Je pro nás však nepřípustné, aby docházelo k oslabení důvěry a hodnoty značky UNIQ. Právě proto jsme pro Vás připravili tento Etický kodex. Jsme si totiž plně vědomi toho, že „Kdo ztratí důvěru, víc ztratit nemůže." Publilius Syrus.
— Váš UNIQ COSMETICS Czech —

Vymezení pojmů

Tento etický kodex („Etický kodex“) se vztahuje bez výjimky na všechny Členy Klubu UNIQ, tj. osoby, které přijaly Podmínky členství v Klubu UNIQ, a na Distributory, tj. osoby, které se společností UNIQ COSMETICS Czech uzavřely Distributorskou smlouvu. Pro zjednodušení se pro účely tohoto Etického kodexu pro Členy Klubu UNIQ a Distributory používá také označení „Osoby Systému UNIQ“.

Systémem UNIQ se v tomto Etickém kodexu rozumí zejména: Klub UNIQ, Podmínky členství v Klubu UNIQ, Distributorská smlouva, pravidla, struktura a fungování vnitřního uspořádání Osob Systému UNIQ, tj. sponzorství a úrovně odměňování dle Marketinkového plánu, Obchodní síť, přehled postupů a strategií, jimiž se řídí obchodování s Produkty, webové stránky společnosti UNIQ COSMETICS Czech a jejich funkce přístupné jen pro Osoby Systému UNIQ po přihlášení (privátní zóna) a podobně („Systém UNIQ“).

Obchodní sítí se v tomto Etickém kodexu rozumí Osoby Systému UNIQ, které jsou zapsané pod Osobou Systému UNIQ, která je jejich sponzorem („Obchodní síť“).

Produktyse v tomto Etickém kodexu rozumí souhrnné označení všech produktů (zboží a služeb), které je společnost UNIQ COSMETICS Czech schopna a ochotna nabídnout k prodeji Osobám Systému UNIQ, a to za účelem prodeje třetím osobám nebo pro vlastní potřebu Osob Systému UNIQ („Produkty“). 

Obchodní značkou „UNIQ“ se rozumí nejen logo a značka „UNIQ“, která je zapsána jako ochranná známka, ale také skutečnost, jak třetí osoby (zejména zákazníci) obchodní značku „UNIQ“ vnímají a jak se ztotožňují s Produkty, které jsou v rámci dané obchodní značky vyráběny a případně jaká služba je třetím osobám poskytována („Obchodní značka“).

Webovými stránkami společnosti UNIQ COSMETICS Czech se rozumí webová stránka: https://www.uniq-global.com.

Není-li uvedeno v Etickém kodexu jinak, všechny pojmy s velkým písmenem na počátku slova, užívané v tomto Etickém kodexu, mají shodný význam jako v Podmínkách členství v Klubu UNIQ a/nebo v Distributorské smlouvě.

Etický kodex popisuje standardy chování, které společnost UNIQ COSMETICS Czech od všech Osob Systému UNIQ očekává a které jsou Osoby Systému UNIQ povinny dodržovat.

 

I. Vztah mezi Osobami Systému UNIQ a společností UNIQ COSMETICS Czech 

 

Vztahy mezi Osobami Systému UNIQ a společností UNIQ COSMETICS Czech musí být založeny na dobrovolné spolupráci, vzájemné důvěře, poctivosti, loajalitě a péči o dobré jméno společnosti UNIQ COSMETICS Czech a Produktů. Osoba Systému UNIQ vždy jedná čestně a s ohledem na oprávněné zájmy společnosti UNIQ COSMETICS Czech.
Osoby Systému UNIQ se zdrží jakékoli činnosti, která by poškozovala či jen ohrožovala dobré jméno společnosti UNIQ COSMETICS Czech, Obchodní značky UNIQ nebo Produktů nebo důvěru v ně.
Osoby Systému UNIQ nebudou šířit o společnosti UNIQ COSMETICS Czech, Obchodní značce UNIQ  nebo o Produktech jakékoliv nepravdivé, zavádějící nebo jinak zkreslené údaje.
Osoby Systému UNIQ se podle svých možností účastní akcí pořádaných společností UNIQ COSMETICS Czech a snaží se být tak vzorem pro svoji Obchodní síť.
Nikdo nemůže být registrován jako Osoba Systému UNIQ více než jednou. Jakékoliv další osoby včetně blízkých přátel a příbuzných, včetně manželů, dětí, rodičů, sourozenců, prarodičů, osob ve vztahu podobném adopci nebo nesezdaných partnerů se registrují samostatně jako Členové Klubu UNIQ nebo Distributoři jen pod svým jménem a získávají své vlastní osobní údaje Osoby Systému UNIQ.
Osoby Systému UNIQ nesmí jednat nečestně nebo protiprávně s cílem zvýšit svůj bodový zisk a získat tak neoprávněný nárok na provizi či jiné benefity. Osoby Systému UNIQ zejména nesmí zvyšovat počet bodů tím, že nepřevezmou Produkty, které si objednaly.
V Systému UNIQ lze nabízet výhradně Produkty společnosti UNIQ COSMETICS Czech.
Osobám Systému UNIQ je přísně zakázáno prodávat prostřednictvím jiných Osob Systému UNIQ produkty nebo služby jiných společností.


II. Vztahy Osob Systému UNIQ s ostatními Osobami Systému UNIQ 
 

Vztahy mezi Osobami Systému UNIQ navzájem musí založeny na vzájemném respektu a důvěře. Osoby Systému UNIQ vždy jednají s ohledem na společnost UNIQ COSMETICS Czech a s ohledem na ostatní Osoby Systému UNIQ.
Osoby Systému UNIQ poskytují ostatním Osobám Systému UNIQ pouze pravdivé informace.
Osoby Systému UNIQ vedou ostatní Osoby sítě UNIQ (zejména svoji Obchodní síť) ke zvyšování osobního rozvoje, profesionality a jdou jim v tom příkladem.
Osoby Systému UNIQ se neuchylují k manipulaci, demagogii a jiným nepoctivým obchodním praktikám.
Osoby Systému UNIQ nepomlouvají či jinak nesnižují důvěryhodnost ostatních Osob Systému UNIQ.
Změna sponzora je možná pouze se souhlasem společnosti UNIQ COSMETICS Czech a žádost se podává na předepsaném formuláři, který společnost UNIQ COSMETICS Czech na žádost zašle nebo ho si zájemce o změnu sponzora sám obstará.  
Osoby Systému UNIQ nesmí přímo či nepřímo vyvíjet žádnou činnost, jejímž cílem je přesvědčit Osobu Systému UNIQ působící v dané skupině (Obchodní síti), aby začala působit v jiné skupině (Obchodní síti) či přestala působit ve své dosavadní skupině (Obchodní síti).
V případě vzniku rozporů či nejasností ve vztahu mezi Osobami Systému UNIQ navzájem hledají Osoby Systému UNIQ vždy smírné řešení. Pokud je zřejmé, že se Osoby Systému UNIQ smírně nedohodly nebo nedošlo k vyřešení nejasnosti, pak předloží věc k vyřešení společnosti UNIQ COSMETICS Czech, která věc rozhodne. Společnost UNIQ COSMETICS Czech je vedena snahou o smírné řešení sporu či jasné vysvětlení nejasnosti. Rozhodnutí společnosti UNIQ COSMETICS Czech je závazné pro všechny Osoby Systému UNIQ.

 

III. Vztahy Osob Systému UNIQ ke třetím osobám (zejména zákazníkům) 
 

Osoby Systému UNIQ nejsou oprávněny uvádět ani vyvolávat dojem, že jsou se společností UNIQ COSMETICS Czech v zaměstnaneckém poměru nebo že jinak přímo zastupují společnost UNIQ COSMETICS Czech. Všechny Osoby Systému UNIQ provozují svou činnost nezávisle na společnosti UNIQ COSMETICS Czech.
Osoby Systému UNIQ mohou používat jen takové reklamní či propagační materiály anebo prodejní kanály a pomůcky, které jsou předem schválené společností UNIQ COSMETICS Czech.
Osoby Systému UNIQ se zavazují při prezentaci výrobků a služeb UNIQ COSMETICS Czech uvádět pouze pravdivá a úplná tvrzení o Produktech, která nebudou v žádném případě odporovat zákonným ustanovením.  Osoby Systému UNIQ užívají zejména tvrzení obsažená v propagačních materiálech, katalozích a jiných oficiálních publikacích vydaných společností UNIQ COSMETICS Czech či obsažených na oficiálních webových stránkách společnosti UNIQ COSMETICS Czech.
Při náboru a sponzorování nových Osob Systému UNIQ není povoleno používat nepoctivé, podvodné či v omyl uvádějící praktiky. Zejména je považováno za nepřípustné, aby Osoby Systému UNIQ přiměly kohokoliv stát se Členem Klubu UNIQ nebo Distributorem na základě zavádějících tvrzení o výdělcích nebo jiných benefitech, které společnost UNIQ COSMETICS Czech poskytuje Osobám Systému UNIQ. Naopak je vždy nutné případné zájemce upozornit, že míra úspěchu v rámci Systému UNIQ je vždy úměrná jejich píli, odhodlání a dosaženým výsledkům.
Osoby Systému UNIQ se nesmí vyjadřovat hanlivě (nebo jakýmkoliv jiným způsobem snižujícím prestiž) o společnosti UNIQ COSMETICS Czech, Obchodní značce UNIQ nebo o Produktech. Od Osob Systému UNIQ se naopak očekává, že budou jednat v souladu s hodnotami společnosti UNIQ COSMETICS Czech mezi které patří mimo jiné také loajalita a týmový duch.
Osoby Systému UNIQ jsou povinny nabízet Produkty za ceny, které odpovídají obchodní strategii společnosti UNIQ COSMETICS Czech a z toho plynoucího nacenění Produktů. Cena Produktů je důležitou součástí celé obchodní strategie společnosti UNIQ COSMETICS Czech a musí být zejména úměrná skutečnosti, že společnosti UNIQ COSMETICS Czech nabízí k prodeji výhradně kvalitní, exkluzivní a luxusní Produkty, a proto Produkty musí být prodávány za cenu, která bude respektovat jejich vysokou kvalitu, exklusivní a luxusní povahu. Osobám Systému UNIQ je výslovně zakázáno nabízet Produkty za ceny, které by neodpovídaly povaze Produktů, jak bylo výše uvedeno.
Osoba Systému UNIQ je povinna zachovávat důvěrnost ohledně informací jí přístupných pouze po přihlášení na webové stránky společnosti UNIQ COSMETICS Czech (tzv. privátní zóna Systému UNIQ).
Je zakázáno sdělovat třetím osobám osobní údaje, k nimž Osoba Systému UNIQ získala přístup v souvislosti s členstvím v Klubu UNIQ nebo činností Distributora, v rozporu s platným právem a příslušnými dokumenty, tj. Podmínkami členství v Klubu UNIQ, tímto Etickým kodexem a Marketingovým plánem, nebo tyto údaje šířit.
Přihlašovací jméno a heslo na webové stránky společnosti UNIQ COSMETICS Czech (tzv. privátní zóna Systému UNIQ) jsou striktně privátní údaje a nelze je komukoliv sdělovat.
Osoby Systému UNIQ nejsou oprávněny používat jakékoliv materiály chráněné autorskými právy, obchodní názvy, označení, ochranné známky pro produkty nebo služby, které jsou duševním vlastnictvím jakéhokoliv jiného subjektu bez souhlasu tohoto subjektu. Společnost UNIQ COSMETICS Czech nenese žádnou odpovědnost za případné nároky vznesené vůči Osobám Systému  UNIQ v důsledku porušení duševních práv třetích osob.
Osoby Systému UNIQ nejsou oprávněny používat jakékoliv jiné materiály chráněné autorskými právy, obchodní názvy, označení, ochranné známky pro Produkty, a to zejména v adrese svých webových stránek, emailové adrese, meta tagy nebo v jiném lokátoru webových stránek. 

 

 Přímý prodej 
 

Osoby Systému UNIQ prodávají Produkty zejména prostřednictvím přímého prodeje, kterým se rozumí prodej Produktů mimo Obchodní síť osobou představující tyto Produkty přímo třetí osobě (koncovému zákazníkovi). Přímý prodej se odehrává zpravidla doma u zákazníka, na jeho pracovišti nebo jinde mimo stálá prodejní místa a musí jej doprovázet výklad představení Produktů a poskytnutí vhodného výkladu. Přímý prodej neprobíhá v místech organizovaného prodeje, jako jsou kamenné obchody, maloobchodní prodejny, distribuční místa, stánky, kiosky.
Při přímém prodeji prodává Osoba Systému UNIQ Produkty v jejich originálních obalech a poskytuje pravdivé informace, které musí být přesné a úplné.
Informace se sdělují třetí osobám (zákazníkům) jasně a srozumitelně; toto pravidlo platí zejména pro informaci o ceně, o způsobu placení, právu na odstoupení od smlouvy, záruční době a podmínkách dodání. Osoba Systému UNIQ je povinna při přímém prodeji Produktů objasnit třetí osobě (zákazníkovi) vlastnosti a způsob používání Produktů a umožnit třetí osobě (zákazníkovi) položit otázky týkající se Produktů a jejich koupě a odpovídat na tyto otázky jasně a přesně.
Osoba Systému UNIQ je při přímém prodeji Produktů povinna třetí osobu (zákazníka) seznámit s jeho právy nejméně v rozsahu stanoveném platnými předpisy o ochraně spotřebitele.
Osoba Systému UNIQ nesmí používat nečestnou, neseriózní a zakázanou reklamu.
V případě sporu se třetí osobou je Osoba Systému UNIQ povinna o této skutečnosti informovat společnost UNIQ COSMETICS Czech, a to zejména za účelem nalezení řešení nastalé situace. 

 

Internetový prodej 
 

Prodej Produktů prostřednictvím webových stránek je povolen pouze Distributorům, a to se souhlasem společnosti UNIQ COSMETICS Czech.
Distributor je povinen společnost UNIQ COSMETICS Czech předem písemně upozornit na záměr prodávat Produkty prostřednictvím webové stránky a sdělit společnosti UNIQ COSMETICS Czech adresu webové stránky (adresa URL), prostřednictvím které bude docházet k prodeji Produktů.
Distributor je povinen při přípravě webové stránky použít v maximální možné míře šablonu, kterou mu společnost UNIQ COSMETICS Czech k tomuto účelu na písemnou žádost poskytne.
Společnost UNIQ COSMETICS Czech si vyhrazuje právo sdělit Distributorovi svůj nesouhlas s navrhovaným/skutečným obsahem či podobou webové stránky, a to kdykoliv před spuštěním webové stránky nebo v průběhu její existence, a to z důvodů rozporu s tímto Etickým kodexem, Marketinkovým plánem nebo Distributorskou smlouvou. Distributor je v takovém případě povinen poskytnou společnosti UNIQ COSMETICS Czech veškerou možnou součinnost za účelem vyřešení konkrétních nejasností/rozporu ohledně obsahu či podoby webové stránky. Tím není nijak dotčeno právo společnosti UNIQ COSMETICS Czech vypovědět Distributorskou smlouvu v případě porušení některého z ustanovení tohoto Etického kodexu.
Distributorům je zakázáno využívat k propagaci webových stránek nevyžádanou poštu (SPAM).
Produkty nelze prezentovat na webových stránkách, které by svým grafickým stylem, názvem domény nebo názvem samotným mohly vyvolávat dojem souvislosti Produktů s jinou značkou, případně by mohly vyvolávat záměnu.
Na webových stránkách musí být uvedena informace, že se jedná o partnerské stránky, nikoli o oficiální webové stránky společnosti UNIQ COSMETICS Czech.
Distributor se nesmí prezentovat takovými superlativy jako největší, nejlepší, nejoblíbenější a podobně.
Webové stránky nesmí obsahovat údaje, které jsou k dispozici pouze Osobám Systému UNIQ po přihlášení na webové stránky společnosti UNIQ COSMETICS Czech (tzv. privátní zóna Systému UNIQ).
Webové stránky nesmí obsahovat nepravdivé a zavádějící informace o společnosti UNIQ COSMETICS Czech nebo o produktech UNIQ COSMETICS Czech.
Webové stránky nesmí obsahovat (zobrazovat) internetové aukce a ani žádné odkazy na ně.
Vzhled webové stránky má následující pravidla:

a) hlavička webu (prezentace) – musí zde být jasná identifikace člena (jméno a příjmení nebo název firmy, členské číslo
b) loga – pouze oficiální loga dodaná společností UNIQ COSMETICS
c) fotografie produktů dodané společností UNIQ COSMETICS
d) může obsahovat fotografie a videa, která jsou k dispozici na stáhnutí na internetových stránkách UNIQ COSMETICS – v případě, že nezahrnují třetí osobu.


Výše uvedená pravidla se podpůrně uplatní i pro veškerou tištěnou prezentaci i prezentaci na internetu, tedy např. letáky, tištěnou inzerci, internetovou reklamu, sociální sítě, katalogy, aukční a slevové portály a další obdobné případy propagace.  

IV. Sankce 

Porušením tohoto Etického kodexu se bude společnost UNIQ COSMETICS Czech s.r.o. zabývat způsobem, který považuje za vhodný při jednání spravedlivým a přiměřeným způsobem.
Porušení tohoto Etického kodexu je společností UNIQ COSMETICS Czech s.r.o. považováno za porušení smluvních ujednání a může vést až k vyloučení Člena Klubu UNIQ z Klubu UNIQ, nebo ukončení Distributorské smlouvy.
Společnost UNIQ COSMETICS Czech s.r.o. se může také domáhat náhrady škody po osobě, která poruší/porušuje tento Etický kodex.

Aktuální verze platná od 1.6.2016

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

V poriadku