Všeobecné podmienky členstva v klube Uniq

Podmienkou členstva v Klube UNIQ (ďalej len „Klub“) a čerpanie výhod, ktoré sú s členstvom v klube spojené, je súhlas Záujemcu o členstvo v Klube s týmito všeobecnými podmienkami členstva v Klube UNIQ (ďalej len „Podmienky členstva“), Etickým kódexom a Marketingovým plánom. Záujemca o členstve v Klube je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle vstúpiť do Klubu (ďalej len „Záujemca o členstvo“). Členom Klubu je fyzická alebo právnická osoba, ktorá obdržala členské číslo, heslo a vykonala úkony potrebné k aktivácii na web-stránke UNIQ alebo ktorá bola zaevidovaná ako Člen Klubu na základe písomnej Prihlášky (ďalej len „Člen“). Zriaďovateľom a prevádzkovateľom Klubu je obchodná spoločnosť UNIQ COSMETICS Slovakia s. r. o., so sídlom: Klincová 35, 821 08 Bratislava, IČO: 50 232 860, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I v odd. Sro vo vl. č. 113149/B (ďalej len „UNIQ“).

Člen Klubu vstupuje do Klubu najmä za účelom, získania výhod, ktoré Klub svojim členom poskytuje, t. j. najmä za účelom získania zľavy z kúpnej ceny za kozmetické a iné produkty ponúkané UNIQ. UNIQ si vyhradzuje právo určiť tie produkty a služby, poskytovanie a predaj ktorých spadá do programu Klubu.
Členstvo v Klube je bezplatné a Člen Klubu sa súhlasom s podmienkami členstva nezaväzuje k nákupu nejakého produktu, zvýhodnený nákup ktorého členstvo v Klube umožňuje.
Členom Klubu sa môžu stať fyzické osoby od 15 rokov veku a právnické osoby. V prípade, ak Záujemca o členstvo je fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, je potrebné, aby o členstvo v Klube v jeho mene požiadal jeho zákonný zástupca. Na základe žiadosti zákonného zástupcu takejto maloletej osoby je po dohode s UNIQ možné, aby bol zákonný zástupca považovaný za kontaktnú osobu maloletého Člena až do doby, kedy dosiahne plnoletosť. Osoba mladšia ako 15 rokov sa Členom Klubu stať nemôže.

Každá osoba môže byť Členom Klubu iba jeden krát a členstvo v Klube je neprenosné na inú osobu.

Záujemca o členstvo zašle UNIQ:

vyplnený formulár so svojimi osobnými údajmi dostupný na web-stránke www.uniq-global.com (ďalej len „web-stránka“),
písomnú Prihlášku,

v ktorej uvedie svoje osobné údaje, členské číslo člena Klubu alebo distribútora UNIQ, ktorá mu členstvo v klube odporučila, a súčasne potvrdí svoj súhlas s Etickým kódexom, Marketingovým plánom a spracovaním svojich osobných údajov (ďalej len „Prihláška“). UNIQ potvrdí prijatie Prihlášky a zašle Záujemcovi o členstvo e-mail obsahujúci jeho jedinečné členské číslo, heslo a aktivačný odkaz. Kliknutím na aktivačný odkaz sa záujemca o členstvo stáva Členom Klubu. Člen Klubu si môže zmeniť pridelené prihlasovacie heslo po prihlásení sa na web-stránke v sekcii „Osobná stránka“. členské číslo je Členovi klubu pridelené trvale a jeho ho možné zmeniť len so súhlasom UNIQ. V prípade zaslanie písomnej Prihlášky je okamihom vzniku členstva v Klube udelenie členského čísla a hesla Záujemcovi o členstvo zo strany UNIQ; UNIQ nezodpovedá za písomnú Prihlášku (najmä za ochranu osobných údajov v nej uvedených), pokiaľ nie je v jej moci, t. j. napr. ak bola odovzdaná tretej osobe za účelom jej doručenia UNIQ.

UNIQ si vyhradzuje právo neprijať (odmietnuť) Prihlášku bez uvedenia dôvodu, najmä v prípade, ak ide o Prihlášku, ktorá je nedostatočne alebo nečitateľne vyplnená, nepodpísaná (v prípade písomnej Prihlášky) alebo ide o Prihlášku takej osoby, ktorá už Členom Klubu bola a bola z Klubu vylúčená.
Každý Člen Klubu môže mať len jedno členské číslo. UNIQ nezodpovedá za škody spôsobené tým, že Člen Klubu vyzradí alebo umožní tretím osobám prístup k svojmu členskému číslu alebo heslu. Člen Klubu je bezodkladne povinný informovať UNIQ o každej zmene svojich osobných údajov uvedených v Prihláške. V prípade, ak Člen túto svoju povinnosť nesplní, UNIQ nezodpovedá za prípadné omeškanie alebo nedostatky v činnosti spôsobené nevykonaním včasnej aktualizácie osobných údajov Člena.
Členstvom v Klube vyjadruje Člen svoj súhlas s Etickým kódexom a Marketingovým plánom, ktoré sú predložené Záujemcovi o členstvo ešte pred vstupom do Klubu súčasne s týmito Podmienkami členstva (ďalej len „Etický kódex“ alebo „Marketingový plán“). Etický kódex môže mať vplyv na zánik členstva Člena v Klube v prípade, ak Člen bude konať v rozpore s Etickým kódexom. Konanie v rozpore s Etickým kódexom je považované za konanie v rozpore s Podmienkami členstva v Klube.
Zmluvné strany sa dohodli, že UNIQ je oprávnená jednostranne primerane zmeniť Podmienky členstva bez toho, aby mala povinnosť takúto zmenu Členovi oznamovať. Zmena Podmienok členstva je účinná dňom ich publikácie na web-stránke a na požiadanie sú Podmienky členstva k nahliadnutiu okrem uvedenej web-stránky aj v sídle spoločnosti UNIQ. Člen sa zaväzuje samostatne sa zoznamovať s prípadnými zmenami Podmienok členstva.
V prípade, ak Člen obdrží od UNIQ akékoľvek plnenie, ktoré podlieha dani z príjmov v zmysle zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Člen si je vedomý, že UNIQ nevykonala žiadne zdanenie tohto príjmu a teda zdanenie takéhoto príjmu (najmä prijatého v hotovosti) musí Člen vykonať v zmysle citovaného zákona sám.
Člen nie je oprávnený postúpiť alebo previesť svoje členstvo v Klube ani žiadne iné práva a povinnosti vyplývajúce mu z jeho členstva bez predchádzajúceho písomného súhlasu UNIQ. UNIQ je oprávnená postúpiť alebo previesť správcovskú činnosť Klubu alebo akékoľvek iné práva a povinnosti vyplývajúce mu z pozície správcu a zriaďovateľa Klubu bez predchádzajúceho súhlasu Člena.
Členstvo zaniká:

zánikom Klubu,
dohodou,
vylúčením Člena na základe rozhodnutia UNIQ (viď bod 12) týchto Podmienok členstva),
písomnou žiadosťou Člena o ukončenie jeho členstva v Klube (viď bod 13) týchto Podmienok členstva),
smrťou Člena,
momentom nadobudnutia účinnosť Distribútorskej zmluvy alebo obdobnej zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi Členom a UNIQ.

UNIQ je oprávnená vylúčiť Člena, ak:

Člen porušuje alebo nedodržiava tieto Podmienky členstva alebo Etický kódex alebo Marketingový plán;
Člen uviedol vo svojej Prihláške nepravdivé údaje alebo Prihlášku podal alebo vyplnil za inú osobu;
Člen odvolal svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, uvedenie ktorých v Prihláške je povinné a ich spracovanie je nevyhnutné pre vedenie účtu Člena, alebo nesúhlasí s rozsahom spracovávania jeho osobných údajov.

Vylúčenie Člena je účinné od momentu jeho výmazu z evidencie členov Klubu. O tejto skutočnosti UNIQ ako prevádzkovateľ Klubu vylúčeného Člena bez zbytočného odkladu upovedomí.

Člen je oprávnený kedykoľvek požiadať o ukončenie jeho členstva v Klube, a to bez uvedenia dôvodu. Žiadosť o ukončenie členstva v Klube je potrebné zaslať UNIQ písomne. Ukončenie členstva Člena je účinné okamihom výmazu Člena z evidencie členov Klubu. O tejto skutočnosti UNIQ ako prevádzkovateľ Klubu bez zbytočného odkladu Člena upovedomí.
Ak bol Člen vylúčený alebo podal žiadosť o ukončenia členstva v Klube, nemôže sa počas nasledujúcich 6 mesiacov od jeho výmazu z evidencie členov Klubu znovu Členom Klubu stať.
Ak sa vzťahuje dôvod neplatnosti na niektoré z ustanovení týchto Podmienok členstva, neplatným je len takéto ustanovenie, pokiaľ z jeho povahy alebo obsahu alebo z okolností, za ktorých bolo dohodnuté, nevyplýva, že ho nie je možné oddeliť od ostatného obsahu Podmienok členstva.
UNIQ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť činnosť Klubu. V prípade pozastavenia alebo ukončenia činnosti Klubu je UNIQ povinná o tejto skutočnosti informovať na web-stránke a ďalej na adrese svojho sídla. Akékoľvek nároky na zľavy či iné výhody vyplývajúceho Členovi z členstva v Klube nie sú vymáhateľné.
Záujemca o členstvo podpisom Podmienok členstva alebo vyplnením dotazníku na web-stránke (prihláška do Klubu) vyjadruje Člen svoj súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov spoločnosťou UNIQ, ktorá je správcom, a s ich následným spracovaním (príp. i prostredníctvom spracovateľa), a ďalej člen súhlasí so spracovaním uvedených osobných údajov pre marketingové účely UNIQ, t. j. zasielaním informácií o prebiehajúcich akciách a iných aktivitách formou komerčnej komunikácie prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje. Tento súhlas Člen udeľuje dobrovoľne na dobu neurčitú, avšak môže ho kedykoľvek písomne odvolať.
Záujemca vyjadruje súhlas so zverejnením svojich osobných údajov v databáze členov Klubu, ktorá je dostupná ďalším registrovaným Členom. V prípade vyjadrenia nesúhlasu bude v uvedenej databáze vystupovať iba pod svojim členským číslom.
Tieto Podmienky členstva nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15. augusta 2016.

Bratislava dňa 15. augusta 2016

                               UNIQ COSMETICS Slovakia s. r. o.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

V poriadku